Vagabonderande ström

Vagabonderande ström i en fastighet kan orsaka många olika problem. T.ex. den mesta utbredda källan till magnetfält har ursprung från vagabonderande strömmar eller t.ex potentialskillnader uppkommer i en fastighet när strömmen vagabonderar.

Vad är vagabonderande ström?

Delar av den ström som matar en last, t.ex. motor, pump, tar vägen via vattenledningsrör och andra ledande material tillbaka till transformatorn. Detta gör att motsvarande ström saknas i den matande huvudledningskabeln, denna saknad av ström genererar en magnetisk obalans.

Vagabonderande strömmar, hur upptäcker man det?

Vagabonderande ström mäts i Ampere. Med en tångamperemeter/strömtång kan du mäta upp hur stor vagabonderande strömmen är. Eftersom returströmmen kan ta olika vägar tillbaka till stationen kan den gå i t.ex. andra kablar, vattenledningsrör, ventilationssystem och fjärrvärme. Det finns tångamperemeter som har olika diameter och klarar att mäta den vagabonderande strömmen i de flesta fall. Mät runt kraftkablar och metalliska rören med tången. Tänk på att vagabonderande strömmar varierar med strömförbrukningen i fastigheten.

menas vagabonderande strömmar
uppstår vagabonderande strömmar

Problem som vagabonderande ström kan ge

Här är några av problemen som kan orsakas av vagabonderande ström i fastigheten. Potentialskillnader i en fastighet uppstår när vagabonderande ström vagabonderar i elsystemet. Magnetfält från vagabonderande ström inducerar små strömmar i elektronik och skapar störningar på apparatens funktion. Elsystem i obalans, strömmarna i fastigheten går inte i de vägar som systemet är avtänkt för. Höga magnetfält, lokaler eller arbetsplatser har höga magnetfält. 5-ledare systemet fungerar inte som det ska överallt utan det finns ställen som har vagabonderande strömmar. Korrosion i fjärrvärmenät och vattenledningar påverkas så att den ökar kraftigt när el leds i rören.

Varför uppkommer vagabonderande ström i elkabel?

I ett fyrledare elsystem TN-C, som är det normala vi har i vårt fastighetsbestånd, finns det förutsättning för strömmen att ta en annan väg tillbaka från lasten, t.ex motorn. Strömmen kan antingen gå i kabels PEN-ledare eller i t.ex. ett vattenledningsrör tillbaka till den matande transformator. Vilken väg strömmen tar beror vilken väg som är lättast för strömmmen att ta, har minst resistans. Oftast går strömmen den alternativa vägen via vattenledningrör, därför den har en större tvärsnittsarea och lägre resistans.

upptacka vagabonderande strömmar
undvika vagabonderande strömmar

Magnetfält som har ursprung från vagabonderande strömmar

I dagens moderna samhälle med alla strömkrävande maskiner och apparater behöver vi tillgång till stor elkapacitet. En normalstor fastighet med flera arbetplatser sätter krav på fastighetens elsystem. Kabelstråk dras längs korridorer och i schakt mellan våningarna. för att förbinda undercentralerna i fastigheten. Längs och runt dessa kabelstråk kan det alstras magnetfält. Det beror på att det finns vagabonderande ström i en eller flera av dessa elkablar och innebär att strömmen tar en annan vägen än den tilltänkta vägen.

Magnetfält följer vagabonderande ström

Om man mäter med en Amperemeter runt elkabel ser man hur mycket vagabonderande ström som finns. Denna uppmäta ström är den som vagabonderar, går en annan väg. Magnetfältet är proportionellt mot strömmen. Dvs strömmen avgör hur mycket magnetfält som finns runt och längs kabeln. T.ex 5 Ampere ger 1.0 mikroTesla 1 meter ifrån kabel.

Magnetfält från vagabonderande strömmar avtar långsamt

Magnetfälten avtar med 1/avståndet från kabeln. Det tidigare exemplet med kabeln med 5 Ampere och 1.0 mikroTesla 1 meter ifrån, ger på 2 meter 0,5 mikroTesla och 4 meter 0,25 mikroTesla. Fältet ser lika ut längs hela sträckningen av kabel. Det långsamma avtagandet och kabeln sträckning gör att detta blir en utbredd källa till magnetfält.

Förhindra att strömmen vagabonderar

Det finns olika åtgärder att ta till för att förhindra att strömmen vagbonderar. Några är t.ex. installera ett 5-ledare system TN-S, isolera metallrör så att inte strömmen kan vagabondera den vägen, installera sugtransformator/er på kraftkablarna. Vilken åtgärds som väljs beror förstås på situationen i det aktuella fallet.