Magnetfält, att mäta och kartlägga

Att mäta magnetfält och kartlägga magnetfält i en lokal ger en bra bild på vilka typer av magnetfält källor som kan finnas.

Reducera magnetfält

Det går att reducera magnetfält och åtgärda magnetfält. Beroende på vad som är källan till magnetfält, använder man olika produkter och metoder för att reducera magnetfält. Först när man har identifierat källan till magnetfält kan vidta lämpliga åtgärder och välja rätt produkt och metod för reducera magnetfält ifrån den.
I en lokal i en fastighet kan det finnas flera källor som alstrar magnetfält och det är först när man reducerat magnetfält från samtliga källor som man når en total låg nivå av magnetfält.

Kartlägga magnetfält

Vid en kartläggning av magnetfält och mätning av magnetfält i en lokal, får man en bild på vilken nivå av magnetfält man har, hur magnetfält utbreder sig i lokalen och vilka typer av magnetfält källor som kan finnas.
Eftersom magnetfält avtar olika fort beroende på vilken magnetfält källa som alstar magnetfält kan dra olika slutsatser. Man mäter vanligtvis magnetfält i flera mätplatser i lokalen. Mätningen bör göras homogent i lokalen, samt täcka platser där man vistats under längre tid, såsom permanenta arbetsplatser.
I varje mätplats bör man mäta magnetfält i tre höjder, vid golv, 1 meter över golv och 2 meter över golv. Att man mäter magnetfält i alla dessa punkter medföljer att man en bra underlag på hur magnetfält utbreder sig i lokalen och vilka källor till magnetfält som bör åtgärdas.

Efter åtgärd av magnetfält

Efter man har åtgärdat källorna till magnetfält bör man göra en ny mätning i en lokalen, för se vilken nivå av magnetfält man har i nuläget. Det kan finnas källor till magnetfält som först nu blir synliga när den allmänna nivån har gått ner.