Magnetfält

Det finns många olika slags magnetfält – en del förekommer naturligt i miljön, andra åstadkommer vi människor.

Varför uppstår magnetfält?

Magnetfält finns hela tiden omkring oss. Det mest utbredda naturliga magnetfältet är jordmagnetismen. Magnetfälten är statiskt och innebär att fälten inte ändrar riktningen med tiden. Statiska fält uppkommer av likström. Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, dvs kring kraftledningar, kraftkablar med vagabonderande ström, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten. Magnetfält skapas runt och längs en elektrisk ledare som leder ström. Desto mer ström som går igenom ledaren desto mer magnetfält. Fälten är starkast närmast källan och avtar med avståndet.

Att mäta magnetfält

Magnetfält mäts i enheten tesla (T). Det är en mycket stor enhet och i praktiskt bruk använder man µT (mikrotesla, en miljondels tesla) eller nT (nanoTesla, en miljarddels tesla). Att mäta magnetfält gör man med en magnetfältsmätare. Välj mellan 1-axel, 3-axel, direktvisande, loggande och olika frekvensband. Här är några företag som säljer mätare.
Att mäta magnetfält och kartlägga magnetfält i en lokal ger en bra bild på vilka typer av magnetfält källor som kan finnas.

Reducera magnetfält

Det går att reducera och åtgärda magnetfält. Beroende på vad som är källan till magnetfält, använder man olika produkter och metoder för att reducera magnetfält. Först när man har identifierat källan till magnetfält kan vidta lämpliga åtgärder och välja rätt produkt och metod för reducera magnetfält ifrån den.
I en lokal i en fastighet kan det finnas flera källor som alstrar magnetfält och det är först när man reducerat magnetfält från samtliga källor som man når en total låg nivå av magnetfält.

Kartlägga magnetfält

Vid en kartläggning av magnetfält och mätning av magnetfält i en lokal, får man en bild på vilken nivå av magnetfält man har, hur magnetfält utbreder sig i lokalen och vilka typer av magnetfält källor som kan finnas.
Eftersom magnetfält avtar olika fort beroende på vilken magnetfält källa som alstar magnetfält kan dra olika slutsatser. Man mäter vanligtvis magnetfält i flera mätplatser i lokalen. Mätningen bör göras homogent i lokalen, samt täcka platser där man vistats under längre tid, såsom permanenta arbetsplatser.
I varje mätplats bör man mäta magnetfält i tre höjder, vid golv, 1 meter över golv och 2 meter över golv. Att man mäter magnetfält i alla dessa punkter medföljer att man en bra underlag på hur magnetfält utbreder sig i lokalen och vilka källor till magnetfält som bör åtgärdas.

Efter åtgärd av magnetfält

Efter man har åtgärdat källorna till magnetfält bör man göra en ny mätning i en lokalen, för se vilken nivå av magnetfält man har i nuläget. Det kan finnas källor till magnetfält som först nu blir synliga när den allmänna nivån har gått ner.

transformator

Myndigheternas rekommendationer om magnetfält

I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält på fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer och tar fram föreskrifter. Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och i arbetslivet. Myndigheterna ger följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader.
• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
• Undvik att placera nya bostäder,skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
Källa Strålsäkerhetsmyndigheten "Magnetfält och hälsorisker"

Myndigheterna rekommenderar försiktighet

Myndigheterna rekommenderar gemensamt följande försiktighetsprincip:
Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas.
Det övergripande syftet med försiktighetsprincipen är att på sikt reducera exponeringen för magnetfält i vår omgivning för att minska risken att människor eventuellt kan skadas.
Källa Arbetsmiljöverket "Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare"